6 stycznia 2014 roku oficjalnie staliśmy się autoryzowaną szkołą IB, wpisaną do rejestru placówek IB pod nr 005004.

Decyzja o przyjęciu programu IB Primary Years Programme w naszej szkole była związana z przekonaniem, iż obejmuje on wiele zasad, którym hołdujemy i które propagujemy od lat: pozytywne nastawienie do nauki i nabywania nowych umiejętności przy jednoczesnym rozwoju zdolności dziecka do zadawania pytań i poszukiwania zadowalających odpowiedzi. Zarówno międzynarodowa organizacja IBO, jak i nasza szkoła dążą również do promowania wartości wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla osób, grup i kultur we wszystkich społecznościach. Realizujemy program PYP dla 3-, 4-, 5- i 6-latków w języku angielskim. Prowadzimy zajęcia wychowania przedszkolnego w postaci zintegrowanych zajęć matematycznych, przyrodniczych, muzyczno-ruchowych, plastycznych, z nauk społecznych, i wychowania fizycznego metodą projektową oraz z języka francuskiego, szachów i kodowania.

Aby dać naszym uczniom szerszy wybór co do ich przyszłej ścieżki edukacyjnej, w najstarszych grupach realizujemy polską podstawę programową Ministerstwa Edukacji. Codzienne zajęcia w języku polskim przygotowują naszych uczniów do Diagnozy Gotowości Szkolnej (numer wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych: 398PN).

Dodatkowo, w celu rozwijania zainteresowań uczniów oferujemy szeroki zakres zajęć dodatkowych, takich jak karate, balet, taniec, ceramika, pianino, klub szachowy, teatr, dodatkowy język francuski, piłka nożna, logopedia, gimnastyka korekcyjna, akrobatyka, tenis i basen, korzystając z naszej wyjątkowej powierzchni 580 m2, w tym dużej, w pełni wyposażonej sali gimnastycznej, biblioteki, sali plastycznej i boiska.

Oferta Edukacyjna

Nasze Przedszkole jest wyjątkowe z wielu powodów. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz zapewniamy wsparcie pielęgniarki, psychologa, logopedy a nad bezpieczeństwem dzieci czuwa pracownik ochrony. Rozumiemy potrzeby dzieci i ich naturalne dążenie do poznawania otaczającego świata, dlatego zachęcamy uczniów do rozwijania zainteresowań, dostarczając im autentycznych doświadczeń. Nasz program nauczania – Primary Years Programme międzynarodowej organizacji International Baccalaureate (IB) – jest dostosowany do potrzeb dzieci w wieku 3-12 lat, tak aby umożliwić wychowywanie obywateli świata, w pełni przygotowanych do stawiania czoła wszystkim wyzwaniom. Cała filozofia i metodologia programu IB zachęca do rozwijania ‘świadomości międzynarodowej’ i budowania następującej „sylwetki wychowanka” (learner profile attributes):

Badający: Pomagamy uczniom rozwijać głębsze rozumienie świata, aranżując program nauczania w zintegrowane bloki tematyczne oparte na pojęciach, obejmujące wszystkie obszary rozwoju dziecka. Poszczególne działy rozpoczynają się tzw. „prowokacją”, polegającą na skłonieniu wychowanków do zadawania pytań i rozbudzaniu ich umiejętności myślenia logicznego i krytycznego. Burza mózgów, dyskusje grupowe, prezentacje, doświadczenia i projekty to kluczowe narzędzia nauczania, które będą przydatne i stosowane przez całe życie.

Zrównoważony: Wierzymy, że ciało i umysł powinny rozwijać się równocześnie; zdrowy tryb życia odgrywa ważną rolę w udanym procesie uczenia się. Nasza pielęgniarka przedszkolna jest wykwalifikowanym dietetykiem. Wiemy, że wszystkie elementy dnia przedszkolnego są równie ważne. W ciągu dnia dajemy dzieciom możliwość zadawania pytań, uczenia się, zabawy, interakcji i korzystania z naszego pięknego ogrodu i dwóch pobliskich uroczych parków (Ogród Jordanowski i Park Dreszera). Zdajemy sobie sprawę, że szczęśliwe dzieci z pozytywnym nastawieniem uczą się lepiej i szybciej. Dlatego wprowadzamy koncepcję mindfulness ze względu na korzyści, jakie przynosi, uznawane na całym świecie.

Komunikujący się: Chociaż naszym językiem wykładowym jest angielski, rozumiemy znaczenie edukacji wielojęzycznej, dlatego też uczymy języka francuskiego i polskiego, aby zapewnić naszym uczniom szerszą gamę narzędzi komunikacyjnych. Dzieci mogą regularnie ćwiczyć swoje umiejętności w praktyce: podczas zajęć, zabaw swobodnych, wycieczek, dyskusji z zaproszonymi gośćmi, wywiadów z przedstawicielami różnych zawodów itp. Nasze przedszkolaki doceniają wartość zadawania pytań i formułowania własnych opinii. Uczniowie badają i rozwijają zrozumienie dla komunikacji niewerbalnej i są zachęcani do wyrażania swoich uczuć i pomysłów za pomocą środków takich jak muzyka, sztuka, teatr czy taniec.

Wszechstronny: Dzięki nauczaniu zintegrowanemu nasi uczniowie mogą budować własne rozumienie koncepcji globalnych, wyposażeni we wszystkie niezbędne umiejętności akademickie, takie jak: umiejętności matematyczne (liczby, przetwarzanie danych, wzory, kształty i przestrzeń), językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), oraz umiejętności społeczne w tym zainteresowanie sprawami różnych wspólnot i działalności charytatywnej na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Zawsze bierzemy pod uwagę indywidualne preferencje i style uczenia się, a proces zdobywania wiedzy wspieramy, zapewniając dostęp do naszej biblioteki przedszkolnej, zawierającej niemal 2500 książek, komputerów klasowych, tablicy interaktywnej, Sali plastycznej, ogrodu i lokalnej publicznej biblioteki multimedialnej.

Otwarty: Dzięki wielonarodowemu i wielokulturowemu charakterowi naszej społeczności szkolnej nasi uczniowie mają niepowtarzalną okazję, by w naturalny sposób rozwinąć głębokie uznanie dla różnorodności kultur, zwyczajów, tradycji i uroczystości. Pozwala im to na dokładne zrozumienie innych punktów widzenia i postrzeganie różnic jako zjawiska pozytywnego. Poprzez styczność z różnorodnymi doświadczeniami związanymi z międzynarodowością swojego środowiska dzieci mają przywilej współistnienia w społeczności opartej na wzajemnym szacunku i zrozumieniu.

Myślący: Nasz program nauczania oparty na pojęciach (concept-based curriculum), zachęca uczniów do zadawania pytań i znajdowania własnych odpowiedzi, a także tworzenia związków między wiedzą faktograficzną a tradycyjnymi umiejętnościami akademickimi, takimi jak obliczenia, przetwarzanie danych, czytanie i pisanie. Dzięki cyklowi badawczemu (inquiry cycle), który stanowi podstawę planowania nauczania, dzieci mają szansę nieustannie pobudzać i doskonalić umiejętności logicznego myślenia oraz rozwijać rozumienie otaczającego ich świata. Czynnie propagujemy również koncepcję nastawienia na nieustanny rozwój, ponieważ jednym z naszych głównych celów jest tworzenie stabilnych fundamentów dla idei uczenia się przez całe życie.

Opiekuńczy: Rozwój osobisty i emocjonalny naszych uczniów przebiega harmonijnie. Zamiast na rywalizację kładziemy nacisk na dzielenie się, pomaganie sobie nawzajem i przyjazną postawę w stosunku do koleżanek i kolegów z klasy oraz społeczności. W ten sposób dzieci rosną w rodzinnej atmosferze, w której każdy czuje się ważny. Tolerancja i empatia są kluczowe dla współistnienia z innymi. Nasi uczniowie zdają sobie również sprawę z wagi problemów, takich jak ekologia czy recykling. Rozumieją znaczenie jednostki w procesie opieki nad naszą planetą.

Refleksyjny: Refleksja odgrywa ważną rolę w procesie uczenia się. Nasi uczniowie dokonują autorefleksji i samooceny oraz są zachęcani do poprawiania i uczenia się na własnych błędach. Dzieci, które są w stanie opisać i ocenić emocje, częściej potrafią rozpoznać swoje mocne i słabe strony. Rodzice biorą czynny udział w procesie edukacyjnym swojego dziecka, uczestnicząc 2-3 razy w roku w konferencjach prowadzonych przez uczniów (student-led conferences). Ponadto rodzice są na bieżąco informowani o postępach swoich dzieci w nauce oraz o gotowości szkolnej poprzez informacje udostępnione w Diagnozie Gotowości Szkolnej, którą otrzymują pięcio- i sześciolatki.

Podejmujący ryzyko: Umożliwiając dzieciom kontakt z rozmaitymi zajęciami i miejscami, uczymy je akceptować zmiany i dostosowywać się do nowych sytuacji. Zachęcamy uczniów, aby nie bali się popełniać błędów i mobilizujemy ich do próbowania nowych rzeczy. Pod koniec każdego roku szkolnego nasi uczniowie występują na profesjonalnej scenie teatralnej w Teatrze Kamienica, gdzie pokonują początkową nieśmiałość i rozwijają zdolności komunikacyjne i interpersonalne: śpiew, aktorstwo, taniec, interakcja i współpraca.

Kierujący się zasadami: Nasi nauczyciele stanowią przykład dobrego zachowania, promując dobre maniery. Wychowankowie uczą się przestrzegać zasad i szanować się nawzajem, uczestnicząc w procesie tworzenia regulaminu klasowego, która wyznacza zasady postępowania w przedszkolu. Codzienne wdrażanie zasad troskliwego i pełnego szacunku zachowania w przedszkolu pozytywnie wpływa na zachowanie dzieci poza przedszkolem, w tym podczas wycieczek szkolnych do miejsc takich jak filharmonia, muzea i lokalna biblioteka.

Primary Years Programme

Jedną z charakterystycznych cech programu jest podział roku szkolnego na sześć motywów poznawczych:

  • Kim jesteśmy – Who we are,
  • Gdzie jesteśmy w czasie i przestrzeni – Where we are in place and time,
  • Jak wyrażamy siebie – How we express ourselves,
  • Jak działa świat – How the world works,
  • Jak się organizujemy – How we organize ourselves,
  • Dzielimy się planetą – Sharing the planet.

Motywy te tworzą ramy dla nauczania przedmiotowego i międzyprzedmiotowego dla wszystkich dzieci od lat 3 do 10, pomocne w poznawaniu pojęć teoretycznych (concepts), umiejętności praktycznych (skills), uczenia się pozytywnych postaw (attitudes) i kreatywnego działania na rzecz siebie i innych (action).

Aby pobrać ROZKŁAD I CENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH kliknij na poniższy link:

ROZKŁAD I CENNIK ZAJĘĆ DODATKOWYCH 2018-2019