Call Us:
Preschool: +48 697 979 100
Elementary: +48 22 646 92 89

OFERTA EDUKACYJNA

 


Oferta Edukacyjna

Decyzja o przyjęciu programu IB PYP w naszej szkole była związana z przekonaniem, iż obejmuje on wiele zasad, którym hołdujemy i które propagujemy od lat: pozytywne nastawienie do nauki i nabywania nowych umiejętności przy jednoczesnym rozwoju zdolności dziecka do zadawania pytań i poszukiwania zadowalających odpowiedzi. Zarówno międzynarodowa organizacja IBO, jak i nasza szkoła dąży również do promowania wartości wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia dla osób, grup i kultur we wszystkich społecznościach. Realizujemy program PYP dla 3-, 4- i 5-latków wyłącznie w języku angielskim. W ramach interdyscyplinarnych bloków tematycznych (więcej szczegółów w „PYP Guidelines for Parents”) prowadzimy naukę czytania, pisania i liczenia, a także zajęcia przyrodnicze, muzyczno-ruchowe, plastyczne, nauki społeczne, wychowanie fizyczne, język francuski, a ponadto: karate, capoeirę, piłkę nożną, balet, zumbę, ceramikę, fortepian, szachy, dodatkowy j. francuski i dodatkową plastykę.

Edukacja dopasowana do naszych czasów oraz do potrzeb i możliwości dziecka ma ogromny wpływ na jego ogólny rozwój. W wieku przedszkolnym dzieci są ciekawe świata, otwarte, chłonne wiedzy, jest to więc najlepszy czas na rozpoczęcie nauki.

Wczesne, pozytywne doświadczenia przedszkolne mają dla dzieci bardzo duże znaczenie. Pozwalają zbudować pozytywny stosunek do nauki, gromadzić wiedzę i umiejętności a także nabywać kompetencje społeczne. W naszej placówce dzieci uczą się podstaw literatury, matematyki, przyrody, rozwijają swoją kreatywność na zajęciach artystycznych, a zajęcia ruchowe wspierają ich rozwój fizyczny.

Dzieci w wieku przedszkolnym uczą się przede wszystkim poprzez zabawy edukacyjne, naśladowanie, aktywności rozwijające kreatywność. Ciekawe, różnorodne zajęcia, prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli kochających pracę z dziećmi, ukierunkowane są na wspieranie rozwoju dzieci, rozwijanie ich potencjału i stworzenie anglojęzycznego środowiska w sposób jak najbardziej przyjazny i naturalny. Nasze wieloletnie doświadczenie w nauczaniu dzieci potwierdza skuteczność metody całkowitej immersji językowej. W Przedszkolu Kanadyjskim dzieci posługują się językiem angielskim, jako narzędziem służącym do komunikacji i poznawaniu otaczającego świata.

Kanadyjskie Przedszkole oferuje ciepłe, niemalże rodzinne środowisko, które sprzyja kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości a także budowaniu pozytywnej samooceny przez dzieci.

Naszym priorytetem jest rozpoznawanie i rozwijanie zdolności naszych podopiecznych. Wierzymy bowiem, że każde dziecko posiada ogromny potencjał oraz jest w sposób szczególny utalentowane.

Aby zapewnić najwyższe standardy nauczania, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę nauczycielską. Poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatach, nasi nauczyciele nieustannie doskonalą swoje umiejętności i podnoszą kwalifikacje.

W naszej ofercie znajdują się:

 • Zajęcia językowe
 • Nauka języka francuskiego
 • Nauka języka polskiego (5 godzin tygodniowo tylko w grupie 5-latków)
 • Zajęcia matematyczne
 • Nauki ścisłe i przyrodnicze
 • Wychowanie fizyczne
 • Wiedza o kulturze i społeczeństwie
 • Zajęcia plastyczne
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe
 • Integracja sensoryczna

Ponadto oferujemy:

 • Bogatą ofertę zajęć dodatkowych (karate, ceramika, nauka gry na pianinie, capoeira, balet, warsztaty plastyczne i wiele innych)
 • Opiekę psychologiczną
 • Nauka języka polskiego (5 godzin tygodniowo tylko w grupie 5-latków)
 • Diagnozę i terapię logopedyczną
 • Opiekę pielęgniarki
 • Bogaty program wycieczek, warsztatów i imprez przedszkolnych
 • Zdrowe i smaczne posiłki opracowane na podstawie piramidy żywienia, zalecanej przez WHO
 • Ochronę budynku przedszkola

W ramach sześciu interdyscyplinarnych bloków tematycznych nasi podopieczni nabywają wiedzę i umiejętności w następujących dziedzinach:

Język angielski

Językiem wykładowym naszego przedszkola jest język angielski. Stanowi on dla dzieci narzędzie ich ogólnego rozwoju poznawczego, intelektualnego, społecznego i emocjonalnego. Dzięki językowi dzieci poznają otoczenie, porozumiewają się z nauczycielami i rówieśnikami, nabywają wiedzę o sobie i świecie, gromadzą doświadczenie. ‘Zanurzenie’ dziecka w języku poprzez aktywne uczestniczenie w naturalnych i autentycznych interakcjach językowych pomaga zbliżyć proces nabywania języka drugiego do nabywania języka pierwszego (ojczystego).
Zajęcia językowe pomagają dzieciom zrozumieć, że język jest systemem znaków o określonym znaczeniu. Nasi podopieczni nabywają kompetencje językowe poprzez bajki, piosenki, wiersze, gry językowe. Interesują się czytaniem i pisaniem, odpowiadają na pytania związane z tekstem i zadają pytania do tekstu. Książki są dla nich źródłem wiedzy a czytanie formą rozrywki. Przedszkolaki są również świetnie przygotowane do nauki pisania. Już w przedszkolu uczą się, że za pomocą języka pisanego można wyrażać myśli i uczucia.

Język francuski

Nasi podopieczni uczą się języka francuskiego poprzez gry i zabawy, bajki, piosenki i poezję. Nauka w formie zabawy pomaga dzieciom opanować podstawy języka obcego i przygotowuje je do nauki w szkole.

Język polski

W ramach rocznego przygotowania przedszkolnego do podjęcia nauki w szkole podstawowej, w grupie pięciolatków prowadzimy zajęcia z języka polskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo Dzieci uczą się języka poprzez opowiadania, wiersze, zagadki, piosenki, zabawy plastyczno-techniczne. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju mowy dzieci, kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania a także rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Przedszkole Kanadyjskie realizuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 2009 Nr 4, poz.17/ poprzez prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Na podstawie zgromadzonych w ciągu całego roku informacji, przedszkole wydaje rodzicom informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Nasi uczniowie korzystają z pakietu ‘Entliczek pentliczek’ dla pięciolatków, który zdobył tytuł najlepszej europejskiej książki edukacyjnej roku 2009 i otrzymał nagrodę Best European Schoolbook Award.

Matematyka

Nasi podopieczni uczą się gromadzić i organizować informacje z otaczającego świata. Sortują, nazywają i opisują przedmioty według ich cech. Uczą się porównywać przedmioty za pomocą prostych pomiarów i porządkowania. Rozumieją sens mierzenia. Rozróżniają, nazywają i porównują podstawowe figury geometryczne. Dostrzegają powtarzalność i następstwo zdarzeń w codziennym życiu. Rozpoznają i tworzą proste sekwencje np. z klocków. Liczą obiekty i ustalają równoliczność zbiorów. Kształtują pojęcie liczby i liczenia.

Nauka i przyroda

Na zajęciach uczniowie doskonalą umiejętność obserwacji, rejestrują zjawiska przyrodnicze za pomocą wszystkich zmysłów, uczą się je organizować i interpretować. Poprzez uczestnictwo w prostych eksperymentach, nabywają umiejętność formułowania i sprawdzania prostych hipotez, łączenia przyczyny ze skutkiem, zadawania pytań i szukania odpowiedzi a także posługiwania się językiem naukowym. Uczniowie analizują następstwo pór roku, dni i nocy, dni tygodnia i miesięcy w roku, rozumieją zmiany w życiu ludzi, roślin i zwierząt z nimi związane. Wiedzą jakie warunki potrzebne są do rozwoju zwierząt i ludzi oraz wzrostu roślin. Rozpoznają i nazywają zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku. Uczą się poszanowania żywych istot i środowiska naturalnego, podejmują świadome działania na rzecz ochrony środowiska.

Nauki społeczne

Zależy nam aby przedszkolaki potrafiły budować pozytywne relacje z innymi ludźmi i prawidłowo funkcjonować w różnych społecznościach (rodzina, grupa przedszkolna, grupa rówieśnicza). Bardzo duży nacisk kładziemy więc na rozwój kompetencji społecznych, umożliwiających uczestniczenie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych (dzielenie się, wzajemna pomoc, czekanie na swoją kolej etc.). Bardzo ważnym elementem jest również refleksja nad ważnymi w życiu człowieka miejscami i wydarzeniami.
Ponadto, uczniowie sprawdzają działanie i zastosowanie prostych urządzeń w codziennym życiu.

Rozwój emocjonalny, fizyczny i społeczny

Aby prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie, każde dziecko rozwija w przedszkolu kompetencje indywidualne, takie jak poczucie własnej wartości i odrębności, umiejętność refleksji nad swoim doświadczeniem i działaniem, odczuwanie satysfakcji z ukończonej pracy, zarządzenie czasem, samodzielność. Dzieci uczą się komunikować swoje potrzeby, myśli, uczucia i opinie we właściwy sposób. Ponadto, rozumieją znaczenie i przestrzegają podstawowych zasad dotyczących zdrowego żywienia oraz zdrowego trybu życia a także bezpiecznego funkcjonowania w środowisku przedszkolnym i poza nim.

Sztuka

Uczniowie poznają różne dziedziny sztuki i eksperymentują z wieloma środkami wyrazu.
Na zajęciach muzycznych tańczą, śpiewają i tworzą muzykę korzystając z instrumentów. Słuchają muzyki z różnych stron świata, muzyki klasycznej i muzyki relaksacyjnej. Na zajęciach plastycznych tworzą prace przy użyciu różnych technik, materiałów i narzędzi. Odgrywając role w zabawach parateatralnych, posługują się gestem, mimiką, rekwizytami, mową i ruchem. Uczniowie rozwijają wyobraźnię, podejmują kreatywne działania, wyrażają siebie za pomocą sztuki. Uczą się również interpretować dzieła sztuki, dzielić się swoimi spostrzeżeniami na ich temat i nazywać emocje, jakie wywołuje sztuka.